Purku Keinänen Oy

www.purkukeinanen.fi
Degermosantie 4, 01760 Vantaa
Y-tunnus: 2823450-3
TIETOSUOJASELOSTE
PURKU KEINÄNEN OY:N
ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §). (seloste luotu 1.3.2018)

1. Rekisterinpitäjä
Purku Keinänen Oy
Y-tunnus: 2823450-3
Mänkimiehentie 13, 02780 Espoo
Puhelin: 0201 443 685

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tommi Tähkälä
Puhelin: +358503660033
Sähköposti: tommi.tahkala@purkukeinanen.fi

3. Rekisterin nimi
Purku Keinänen Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään romuostojen maksamiseen, viranomaisten pyyntöihin vuosittaisista ostoista asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin,
liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Purku Keinäsen huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä
markkinatutkimukset. Tietojenluovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Purku Keinäsen käyttötarkoitusten kanssa. Purku Keinänen voi käyttää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja kaikkiin edellä
tässä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin, pääsääntöisesti kuitenkin tarjotakseen käyttäjän

Purku Keinänen Oy
www.purkukeinanen.fi
Degermosantie 4, 01760 Vantaa
Y-tunnus: 2823450-3

sijaintiin perustuvia palveluita tai mahdollistaakseen käyttäjän toimintaa koskevan sisäisen analyysin, edellyttäen, että käyttäjä on antanut Purku Keinäselle nimenomaisen suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön, tai jos suostumus sijaintitiedon käyttämiseen yksikäsitteisesti ilmenee käyttäjän asiayhteydestä Purku Keinäseen, tai jos sijaintia koskevat tiedot ovat anonyymeja. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa poistamalla oman selaimen evästehistorian. Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –
tapa
• sukupuoli
• henkilötunnuksen loppuosa
• edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen
lisäksi seuraavia tietoja:
• asiakasnumero
• henkilötunnus
• laskutus- ja perintätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Purku Keinäsen yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen
luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Purku Keinäsen asiakasrekisterin toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Purku Keinäsen käyttötarkoitusten kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Purku Keinänen

Purku Keinänen Oy
www.purkukeinanen.fi
Degermosantie 4, 01760 Vantaa
Y-tunnus: 2823450-3

myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Purku Keinänen voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Purku Keinänen kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Purku Keinänen suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.